ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. กนกวรรณ (2009) คอนสตรัคชั่น