ข้อมูล บริษัท เบสซอ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด