ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านร่องเตย ต.โพธิ์ทอง