นโยบายความเป็นส่วนตัว

​​

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ dataforthai.com ("เว็บไซต์") การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ dataforthai.com  ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้


การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์ dataforthai.com จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดและแจ้งข่าวสารสำคัญกับท่าน
  • เว็บไซต์ dataforthai.com อาจให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานที่เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อบังคับด้านกฏหมาย ตัวแทน หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ เช่น บริการด้าน OTP ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

คุกกี้ (Cookies) ที่ทางเว็บไซต์ใช้ในการให้บริการ

Cookies คือไฟล์ที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บอยู่ในเครื่องของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ ทางเว็บไซต์มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ แต่ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไม่ต้องการให้จัดเก็บ สามารถทำได้ โดยลบการตั้งค่าคุกกี้บน Web Browser ของตนเองได้ตลอดเวลา


เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการปฏิบัติ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์การมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการทำลายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การดัดแปลงและการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต


เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างไร

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์มาใช้

  • (ก.) เพื่อลงทะเบียนท่านกับเว็บไซต์ dataforthai.com และสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน
  • (ข.) เพื่อจัดหาข้อมูลและบริการของเราบนเว็บไซต์ dataforthai.com
  • (ค.) เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆซึ่งจะทำให้ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • (ง.) ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นรวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือ
  • (จ.) เพื่อติดต่อท่านหากมีเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่และข้อเสนอพิเศษได้อย่างทันท่วงที
เว็บไซต์ dataforthai.com อาจจะติดต่อท่านเป็นระยะๆ เพื่อขอคำติชมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อนำมาปรับปรุง เพื่อส่งจดหมายข่าวสาร หรือเพื่อนำเสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ท่านในฐานะผู้ใช้ตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมที่จะรับข้อเสนอดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษ หรือข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ (“ยกเลิกการรับข่าวสาร”) ที่ปรากฏอยู่ในการแจ้งเตือนเหล่านั้นเพื่อตอบกลับให้ทางเว็บไซต์ dataforthai.com ทราบได้ตลอดเวลา


สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)

2. สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับข้อมูลหรือสำเนาข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร

3. สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน

4. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้

6. การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เราอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การใช้สิทธิละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น


การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ dataforthai.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางเราจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล


ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง อีเมล: [email protected]