ชุดข้อมูลธุรกิจ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ชุดข้อมูลธุรกิจ (Dataset)

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 2565 view
1 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2565
2 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2565
3 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2565
4 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2565
5 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2565
6 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2565
7 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2565
8 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2565
9 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2565
10 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2565
11 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2565


นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 2564 view
1 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2564
2 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2564
3 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2564
4 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2564
5 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2564
6 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2564
7 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2564
8 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2564
9 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2564
10 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2564
11 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2564
12 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2564


นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 2563 view
1 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2563
2 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2563
3 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2563
4 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2563
5 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2563
6 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2563
7 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2563
8 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2563
9 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2563
10 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2563
11 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2563
12 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2563