ชุดข้อมูลธุรกิจ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ชุดข้อมูลธุรกิจ (Dataset)

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 2567 view
1 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2567 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2567
2 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2567 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2567
3 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2567 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2567


นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 2566 view
1 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2566 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2566
2 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2566 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2566
3 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2566 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2566
4 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2566 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2566
5 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2566 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2566
6 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2566 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2566
7 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2566 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2566
8 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2566 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2566
9 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2566 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2566
10 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2566 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2566
11 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2566 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2566
12 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2566 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2566


นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 2565 view
1 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2565
2 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2565
3 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2565
4 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2565
5 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2565
6 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2565
7 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2565
8 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2565
9 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2565
10 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2565
11 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2565
12 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2565 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2565


นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 2564 view
1 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2564
2 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2564
3 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2564
4 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2564
5 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2564
6 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2564
7 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2564
8 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2564
9 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2564
10 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2564
11 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2564
12 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2564


นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 2563 view
1 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2563
2 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2563
3 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2563
4 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2563
5 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2563
6 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2563
7 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2563
8 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2563
9 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2563
10 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2563
11 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2563
12 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2563