ชุดข้อมูลธุรกิจ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ชุดข้อมูลธุรกิจ (Dataset)

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 2565 view
1 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2565
2 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2565
3 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2565 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2565


นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 2564 view
1 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2564
2 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2564
3 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2564
4 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2564
5 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2564
6 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2564
7 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2564
8 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2564
9 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2564
10 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2564 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2564
11 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2564 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2564
12 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2564 เฉพาะสมาชิก นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2564


นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 2563 view
1 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มกราคม 2563
2 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กุมภาพันธ์ 2563
3 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มีนาคม 2563
4 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เมษายน 2563
5 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤษภาคม 2563
6 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มิถุนายน 2563
7 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กรกฎาคม 2563
8 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ สิงหาคม 2563
9 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กันยายน 2563
10 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ตุลาคม 2563
11 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ พฤศจิกายน 2563
12 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2563 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ธันวาคม 2563