ประเภทธุรกิจผู้ประกอบการไทย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ค้นหาผู้ประกอบการจากประเภทธุรกิจ


รหัส ประเภทธุรกิจ จำนวน view
01111 การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่ 24 การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่
01112 การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด) 34 การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด)
01113 การปลูกพืชตระกูลถั่ว 15 การปลูกพืชตระกูลถั่ว
01114 การปลูกถั่วเหลือง 3 การปลูกถั่วเหลือง
01115 การปลูกพืชน้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง) 10 การปลูกพืชน้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง)
01121 การปลูกข้าวจ้าว 640 การปลูกข้าวจ้าว
01122 การปลูกข้าวเหนียว 374 การปลูกข้าวเหนียว
01131 การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก 134 การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
01132 การปลูกพืชผักกินผลรวมถึงแตงชนิดต่าง ๆ รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก 48 การปลูกพืชผักกินผลรวมถึงแตงชนิดต่าง ๆ รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
01133 การปลูกพืชผักกินหัว 9 การปลูกพืชผักกินหัว
01135 การปลูกมันสำปะหลัง 84 การปลูกมันสำปะหลัง
01136 การเพาะเห็ด 98 การเพาะเห็ด
01139 การปลูกพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 307 การปลูกพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01140 การปลูกอ้อย 74 การปลูกอ้อย
01150 การปลูกยาสูบ 5 การปลูกยาสูบ
01161 การปลูกฝ้าย 1 การปลูกฝ้าย
01169 การปลูกพืชเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 5 การปลูกพืชเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01191 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
01192 การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพด เลี้ยงสัตว์) 10 การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพด เลี้ยงสัตว์)
01193 การปลูกกล้วยไม้ 28 การปลูกกล้วยไม้
01194 การปลูกไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้นกล้วยไม้) 23 การปลูกไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้นกล้วยไม้)
01199 การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 65 การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01210 การทำสวนองุ่น 7 การทำสวนองุ่น
01221 การปลูกสับปะรด 13 การปลูกสับปะรด
01222 การปลูกทุเรียน 42 การปลูกทุเรียน
01223 การปลูกลำไย 8 การปลูกลำไย
01224 การปลูกมะม่วง 14 การปลูกมะม่วง
01225 การปลูกกล้วย 19 การปลูกกล้วย
01226 การปลูกมังคุด 5 การปลูกมังคุด
01227 การปลูกเงาะ 1 การปลูกเงาะ
01229 การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น 11 การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น
01231 การปลูกส้ม 16 การปลูกส้ม
01239 การปลูกไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 9 การปลูกไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01249 การปลูกไม้ผลเมืองหนาวอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2 การปลูกไม้ผลเมืองหนาวอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01251 การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้ 5 การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้
01259 การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น 67 การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น
01261 การปลูกปาล์มน้ำมัน 175 การปลูกปาล์มน้ำมัน
01262 การปลูกมะพร้าว 43 การปลูกมะพร้าว
01269 การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆที่ให้น้ำมันซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 6 การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆที่ให้น้ำมันซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01271 การทำไร่ชา 19 การทำไร่ชา
01272 การทำไร่กาแฟ 22 การทำไร่กาแฟ
01279 การปลูกพืชอื่นๆที่นำไปทำเครื่องดื่มซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 35 การปลูกพืชอื่นๆที่นำไปทำเครื่องดื่มซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01281 การปลูกพริก 8 การปลูกพริก
01282 การปลูกพริกไทย 2 การปลูกพริกไทย
01289 การปลูกพืชอื่นๆประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 592 การปลูกพืชอื่นๆประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01291 การปลูกต้นยางพารา 103 การปลูกต้นยางพารา
01292 การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน 8 การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน
01299 การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 320 การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01301 การทำสวนไม้ประดับ 36 การทำสวนไม้ประดับ
01302 การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ 255 การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ
01411 การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ 145 การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ
01412 การเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ 7 การเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ
01419 การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น 19 การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น
01420 การเลี้ยงม้าลาล่อม้าล่อและสัตว์อื่นๆที่คล้ายม้า 7 การเลี้ยงม้าลาล่อม้าล่อและสัตว์อื่นๆที่คล้ายม้า
01441 การเลี้ยงแกะ 4 การเลี้ยงแกะ
01442 การเลี้ยงแพะ 24 การเลี้ยงแพะ
01450 การเลี้ยงสุกร 808 การเลี้ยงสุกร
01461 การเลี้ยงไก่ไข่ 244 การเลี้ยงไก่ไข่
01462 การเลี้ยงไก่เนื้อ 536 การเลี้ยงไก่เนื้อ
01463 การเลี้ยงเป็ด 22 การเลี้ยงเป็ด
01469 การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 173 การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01492 การเลี้ยงไหมผีเสื้อและแมลง 19 การเลี้ยงไหมผีเสื้อและแมลง
01493 การเลี้ยงผึ้ง 59 การเลี้ยงผึ้ง
01494 การเลี้ยงนกนางแอ่น 25 การเลี้ยงนกนางแอ่น
01496 การทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้ำ) 63 การทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้ำ)
01499 การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 413 การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01500 การทำฟาร์มผสมผสาน 232 การทำฟาร์มผสมผสาน
01600 กิจกรรมสนับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว 1 กิจกรรมสนับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
01611 การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช 198 การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช
01612 การดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้ำและเครื่องมือชลประทาน ทางการเกษตร 44 การดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้ำและเครื่องมือชลประทาน ทางการเกษตร
01619 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 808 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01621 กิจกรรมสนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์ 22 กิจกรรมสนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์
01629 กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 79 กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล 172 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
01640 กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ 81 กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์
01700 การล่าสัตว์การดักสัตว์และกิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 15 การล่าสัตว์การดักสัตว์และกิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
02100 วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับป่าไม้ 74 วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับป่าไม้
02200 การทำไม้ 119 การทำไม้
02300 การเก็บหาของป่า 9 การเก็บหาของป่า
02400 บริการสนับสนุนการป่าไม้ 30 บริการสนับสนุนการป่าไม้
03111 การจับปลาทะเล 18 การจับปลาทะเล
03112 การจับกุ้งทะเล 1 การจับกุ้งทะเล
03113 การจับปูทะเล 1 การจับปูทะเล
03114 การจับหมึก 1 การจับหมึก
03115 การจับหอยทะเล 1 การจับหอยทะเล
03119 การประมงทะเลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 41 การประมงทะเลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
03121 การจับปลาน้ำจืด 11 การจับปลาน้ำจืด
03122 การจับกุ้งน้ำจืด 1 การจับกุ้งน้ำจืด
03129 การประมงน้ำจืดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 11 การประมงน้ำจืดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
03211 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล 9 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล
03212 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 86 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
03213 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 3 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล
03214 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม 7 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม
03219 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 30 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
03221 การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 78 การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
03222 การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด 38 การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด
03223 การเพาะเลี้ยงกบ 2 การเพาะเลี้ยงกบ
03224 การเพาะเลี้ยงจระเข้ 11 การเพาะเลี้ยงจระเข้
03225 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสวยงาม 31 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสวยงาม
03229 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 22 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
05100 การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง 18 การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง
05200 การทำเหมืองลิกไนต์ 10 การทำเหมืองลิกไนต์
06100 การผลิตน้ำมันดิบ 25 การผลิตน้ำมันดิบ
06200 การผลิตก๊าซธรรมชาติ 27 การผลิตก๊าซธรรมชาติ
07100 การทำเหมืองสินแร่เหล็ก 21 การทำเหมืองสินแร่เหล็ก
07210 การทำเหมืองสินแร่ยูเรเนียมและทอเรียม 1 การทำเหมืองสินแร่ยูเรเนียมและทอเรียม
07291 การทำเหมืองสินแร่ดีบุก 24 การทำเหมืองสินแร่ดีบุก
07292 การทำเหมืองสินแร่สังกะสี 2 การทำเหมืองสินแร่สังกะสี
07299 การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น 456 การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
07300 การทำเหมืองสินแร่โลหะมีค่า 24 การทำเหมืองสินแร่โลหะมีค่า
08101 การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง 459 การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง
08102 การทำเหมืองหินปูนยิปซัมชอล์กและโดโลไมต์ 90 การทำเหมืองหินปูนยิปซัมชอล์กและโดโลไมต์
08103 การขุดกรวดและทราย 534 การขุดกรวดและทราย
08104 การทำเหมืองดิน 42 การทำเหมืองดิน
08910 การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย 24 การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย
08931 การทำเหมืองเกลือสินเธาว์ 9 การทำเหมืองเกลือสินเธาว์
08932 การทำเหมืองเกลือสมุทร 9 การทำเหมืองเกลือสมุทร
08991 การทำเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ 14 การทำเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ
08999 การทำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 302 การทำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
09100 กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ 194 กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ
09900 กิจกรรมที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ 62 กิจกรรมที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ
10000 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 8 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) 124 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
10112 การบรรจุเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก) 60 การบรรจุเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก)
10120 การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด 121 การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด
10131 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน 117 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน
10132 การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจาก เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก 244 การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจาก เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก
10133 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง 6 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง
10134 การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก 91 การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก
10139 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น 184 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
10210 การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง 1 การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง
10211 การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง 131 การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง
10212 การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง 136 การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง
10221 การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 42 การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง
10222 การผลิตสัตว์น้ำ (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง 18 การผลิตสัตว์น้ำ (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง
10291 การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู 179 การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู
10292 การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจาก สัตว์น้ำ 25 การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจาก สัตว์น้ำ
10293 การผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก 183 การผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก
10294 การผลิตปลาป่นสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ 77 การผลิตปลาป่นสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์
10295 การแปรรูปสาหร่าย 31 การแปรรูปสาหร่าย
10299 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากสัตว์น้ำซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 65 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากสัตว์น้ำซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10300 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก 1 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
10301 การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง 126 การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง
10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 112 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
10303 การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก 298 การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
10304 การถนอมผลไม้หรือผักโดยการทำเค็มการอบแห้งการแช่ ในน้ำมันหรือในน้ำส้มสายชู 142 การถนอมผลไม้หรือผักโดยการทำเค็มการอบแห้งการแช่ ในน้ำมันหรือในน้ำส้มสายชู
10305 การผลิตแยมแยมผิวส้มและเยลลี 17 การผลิตแยมแยมผิวส้มและเยลลี
10306 การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง 11 การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง
10307 การผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง 43 การผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง
10309 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 945 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10411 การผลิตน้ำมันถั่วเหลือง 5 การผลิตน้ำมันถั่วเหลือง
10412 การผลิตน้ำมันรำข้าว 14 การผลิตน้ำมันรำข้าว
10414 การผลิตน้ำมันมะพร้าว 61 การผลิตน้ำมันมะพร้าว
10419 การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 111 การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10420 การผลิตน้ำมันปาล์ม 208 การผลิตน้ำมันปาล์ม
10491 การผลิตน้ำมันและไขมันจากสัตว์ 27 การผลิตน้ำมันและไขมันจากสัตว์
10499 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น 31 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
10501 การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ) 64 การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ)
10502 การผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง 29 การผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง
10503 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น 197 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น
10504 การผลิตโยเกิร์ตและนมเปรี้ยว 22 การผลิตโยเกิร์ตและนมเปรี้ยว
10505 การผลิตเนย 20 การผลิตเนย
10509 การผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 49 การผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10611 การสีข้าว 1119 การสีข้าว
10612 การผลิตแป้งจากข้าว 19 การผลิตแป้งจากข้าว
10613 การผลิตแป้งสาลี 19 การผลิตแป้งสาลี
10614 การผลิตแป้งข้าวโพด 5 การผลิตแป้งข้าวโพด
10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 42 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10616 การผลิตแป้งผสมหรือแป้งสำเร็จรูปสำหรับใช้ทำขนมปังและ ประกอบอาหารอื่น ๆ 93 การผลิตแป้งผสมหรือแป้งสำเร็จรูปสำหรับใช้ทำขนมปังและ ประกอบอาหารอื่น ๆ
10617 การผลิตน้ำธัญพืช 31 การผลิตน้ำธัญพืช
10619 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น 932 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
10621 การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด 74 การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด
10622 การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง 155 การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง
10623 การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพดธัญพืชและพืชผักอื่น ๆ (ยกเว้นมันสำปะหลัง) 9 การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพดธัญพืชและพืชผักอื่น ๆ (ยกเว้นมันสำปะหลัง)
10629 การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 32 การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี 651 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี
10712 การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ 127 การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ
10713 การผลิตขนมไทยประเภทอบ 42 การผลิตขนมไทยประเภทอบ
10721 การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย 25 การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย
10722 การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ 107 การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
10723 การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) 30 การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)
10731 การผลิตโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ 27 การผลิตโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้
10732 การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต 33 การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต
10733 การผลิตหมากฝรั่ง 1 การผลิตหมากฝรั่ง
10734 การถนอมผลไม้ถั่วเปลือกแข็งเปลือกผลไม้และส่วนอื่นๆของพืชโดยใช้น้ำตาล 7 การถนอมผลไม้ถั่วเปลือกแข็งเปลือกผลไม้และส่วนอื่นๆของพืชโดยใช้น้ำตาล
10739 การผลิตลูกกวาดและขนมอื่น ๆ ที่ทำจากน้ำตาลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 48 การผลิตลูกกวาดและขนมอื่น ๆ ที่ทำจากน้ำตาลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10741 การผลิตพาสต้า 10 การผลิตพาสต้า
10742 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น 156 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น
10743 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป 33 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป
10749 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งอื่น ๆ ที่คล้ายกันซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 36 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งอื่น ๆ ที่คล้ายกันซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10751 การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง 258 การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง
10752 การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ 147 การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
10761 การผลิตกาแฟ 360 การผลิตกาแฟ
10762 การผลิตชา 79 การผลิตชา
10769 การผลิตสมุนไพรผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม 118 การผลิตสมุนไพรผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม
10771 การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป 159 การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป
10772 การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ 275 การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ
10773 การผลิตซีอิ๊ว 39 การผลิตซีอิ๊ว
10774 การผลิตผงชูรส 19 การผลิตผงชูรส
10775 การผลิตเกลือบริโภค 18 การผลิตเกลือบริโภค
10779 การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 100 การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10791 การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ 224 การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
10792 การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ) 66 การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ)
10793 การผลิตซุปน้ำซุปและอาหารพิเศษ 28 การผลิตซุปน้ำซุปและอาหารพิเศษ
10794 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย 261 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย
10795 การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค 1299 การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค
10796 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ 28 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่
10799 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2089 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10801 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง 270 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
10802 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม 359 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม
11000 การผลิตเครื่องดื่ม 1 การผลิตเครื่องดื่ม
11011 การผลิตสุรากลั่น 576 การผลิตสุรากลั่น
11012 การผลิตสุราผสม 15 การผลิตสุราผสม
11021 การผลิตไวน์องุ่น 14 การผลิตไวน์องุ่น
11022 การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น) 16 การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น)
11029 การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น 71 การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น
11030 การผลิตมอลต์และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ 33 การผลิตมอลต์และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์
11040 การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์การผลิตน้ำแร่และน้ำดื่ม บรรจุขวดประเภทอื่น ๆ 1 การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์การผลิตน้ำแร่และน้ำดื่ม บรรจุขวดประเภทอื่น ๆ
11041 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด 1548 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
11042 การผลิตน้ำอัดลมและโซดา 26 การผลิตน้ำอัดลมและโซดา
11043 การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม 279 การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม
11044 การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ 58 การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่
11049 การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 372 การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
12000 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบ 1 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
12001 การบ่มและการอบใบยาสูบ 21 การบ่มและการอบใบยาสูบ
12002 การผลิตบุหรี่และซิการ์ 10 การผลิตบุหรี่และซิการ์
12009 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้นบุหรี่และซิการ์) 22 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้นบุหรี่และซิการ์)
13000 การผลิตสิ่งทอ 5 การผลิตสิ่งทอ
13111 การเตรียมเส้นใย 27 การเตรียมเส้นใย
13112 การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ 82 การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ
13113 การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ 111 การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์
13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ 123 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ
13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ 410 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์
13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 128 การทอผ้าจากเส้นใยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี 102 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี
13132 การพิมพ์ผ้า 341 การพิมพ์ผ้า
13139 การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 164 การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
13910 การผลิตผ้าถักและผ้าถักโครเชต์ 13 การผลิตผ้าถักและผ้าถักโครเชต์
13921 การผลิตเครื่องนอนผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารห้องน้ำและห้องครัว 213 การผลิตเครื่องนอนผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารห้องน้ำและห้องครัว
13922 การผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่น ๆ ที่คล้ายกัน 172 การผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
13929 การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 239 การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
13930 การผลิตพรมและพรมหนา 59 การผลิตพรมและพรมหนา
13940 การผลิตเชือกเชือกเส้นใหญ่ตาข่ายแหและอวน 95 การผลิตเชือกเชือกเส้นใหญ่ตาข่ายแหและอวน
13990 การผลิตสิ่งทอชนิดอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2 การผลิตสิ่งทอชนิดอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
13991 การผลิตผ้าที่ไม่ได้ทอ 8 การผลิตผ้าที่ไม่ได้ทอ
13992 การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 34 การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
13999 การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 360 การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
14000 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 1 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
14111 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา 256 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา
14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก 2534 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก
14113 การผลิตชุดชั้นในและชุดนอน 86 การผลิตชุดชั้นในและชุดนอน
14114 การผลิตเสื้อผ้าสำหรับเด็กทารก 51 การผลิตเสื้อผ้าสำหรับเด็กทารก
14115 การผลิตชุดกีฬา 114 การผลิตชุดกีฬา
14116 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง 10 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง
14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า 1311 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า
14131 การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะ 42 การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะ
14139 การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 143 การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
14200 การผลิตสิ่งของต่าง ๆ ที่ทำจากขนสัตว์ 7 การผลิตสิ่งของต่าง ๆ ที่ทำจากขนสัตว์
14301 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยการถักและถักโครเชต์ 39 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยการถักและถักโครเชต์
14302 การผลิตถุงเท้าถุงน่องชุดชั้นในด้วยการถักและถักโครเชต์ 56 การผลิตถุงเท้าถุงน่องชุดชั้นในด้วยการถักและถักโครเชต์
15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสี หนังขนสัตว์ 141 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสี หนังขนสัตว์
15121 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า 442 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า
15122 การผลิตอานเครื่องลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์ 12 การผลิตอานเครื่องลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์
15129 การผลิตสิ่งของอื่นๆที่ทำจากหนังฟอกหรือหนังอัดซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 238 การผลิตสิ่งของอื่นๆที่ทำจากหนังฟอกหรือหนังอัดซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
15201 การผลิตรองเท้าหนัง 112 การผลิตรองเท้าหนัง
15202 การผลิตรองเท้ายาง 75 การผลิตรองเท้ายาง
15204 การผลิตรองเท้ากีฬา 19 การผลิตรองเท้ากีฬา
15209 การผลิตรองเท้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 265 การผลิตรองเท้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
16000 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์ การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ 1 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์ การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ
16100 การเลื่อยไม้และการไสไม้ 3 การเลื่อยไม้และการไสไม้
16101 การเลื่อยไม้ 1009 การเลื่อยไม้
16102 การอบและการอัดน้ำยาไม้ 40 การอบและการอัดน้ำยาไม้
16210 การผลิตแผ่นไม้บางและผลิตภัณฑ์ไม้ 188 การผลิตแผ่นไม้บางและผลิตภัณฑ์ไม้
16220 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร 346 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร
16230 การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากไม้ 383 การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากไม้
16291 การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากไม้และไม้ก๊อก 80 การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากไม้และไม้ก๊อก
16292 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน 24 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน
16299 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อกซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 297 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อกซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
17011 การผลิตเยื่อกระดาษ 32 การผลิตเยื่อกระดาษ
17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 268 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
17020 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง 1240 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง
17091 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือนและ สุขอนามัย 111 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือนและ สุขอนามัย
17092 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ 123 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ
17099 การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 155 การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
18111 การพิมพ์หนังสือพิมพ์และวารสารอื่น ๆ 211 การพิมพ์หนังสือพิมพ์และวารสารอื่น ๆ
18112 การพิมพ์ฉลาก 186 การพิมพ์ฉลาก
18119 การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 4246 การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
18121 การบริการก่อนการพิมพ์ 670 การบริการก่อนการพิมพ์
18122 การบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ 219 การบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์
18200 การผลิตซ้ำสื่อบันทึก 165 การผลิตซ้ำสื่อบันทึก
19100 การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก 15 การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก
19201 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม 149 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม
19202 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 77 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
19209 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 224 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
20000 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 2 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
20100 การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐานปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น 1 การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐานปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น
20111 การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 85 การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
20112 การผลิตสีย้อมผ้าและสีผง 61 การผลิตสีย้อมผ้าและสีผง
20113 การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ 388 การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ
20114 การผลิตแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ 38 การผลิตแอลกอฮอล์และเอสเตอร์
20115 การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ 348 การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ
20121 การผลิตปุ๋ยเคมี 1033 การผลิตปุ๋ยเคมี
20122 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน 16 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน
20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น 666 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น
20132 การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น 46 การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น
20210 การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆเพื่อการเกษตร 241 การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆเพื่อการเกษตร
20221 การผลิตสีน้ำมันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและ น้ำมันทาไม้ 377 การผลิตสีน้ำมันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและ น้ำมันทาไม้
20222 การผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก 81 การผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก
20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด และขัดเงา 673 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด และขัดเงา
20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ 3852 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
20291 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระเบิด 18 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระเบิด
20292 การผลิตกาวและเจลาติน 121 การผลิตกาวและเจลาติน
20293 การผลิตน้ำมันหอมระเหย 45 การผลิตน้ำมันหอมระเหย
20294 การผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการถ่ายรูป 4 การผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการถ่ายรูป
20299 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 537 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
20300 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 85 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์
21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค 869 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
21002 การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค 1124 การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
22111 การผลิตยางล้อและยางใน 113 การผลิตยางล้อและยางใน
22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ 47 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ
22190 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่นๆ 1 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่นๆ
22191 การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง 191 การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง
22192 การผลิตน้ำยางข้น 82 การผลิตน้ำยางข้น
22193 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำ จากยาง 213 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำ จากยาง
22199 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 706 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
22200 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 2 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
22210 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ทำจากพลาสติก 159 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ทำจากพลาสติก
22220 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 1667 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
22230 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป 482 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป
22291 การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก 59 การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก
22292 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 206 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส
22299 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2563 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
23000 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากแร่อโลหะ 2 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากแร่อโลหะ
23101 การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น 153 การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น
23102 การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว 30 การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว
23103 การผลิตไฟเบอร์กลาส 18 การผลิตไฟเบอร์กลาส
23109 การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 53 การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
23910 การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ 21 การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ
23921 การผลิตอิฐ 161 การผลิตอิฐ
23922 การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผ่นเซรามิก 59 การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผ่นเซรามิก
23923 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก 55 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
23929 การผลิตวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอื่น ๆ ที่ทำจากดินเหนียวซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 50 การผลิตวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอื่น ๆ ที่ทำจากดินเหนียวซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
23931 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 37 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
23932 การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของตกแต่งที่ทำจากเซรามิก 189 การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของตกแต่งที่ทำจากเซรามิก
23933 การผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ทำจากเซรามิก 24 การผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ทำจากเซรามิก
23939 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบปอร์ซเลนและเซรามิกชนิดอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 127 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบปอร์ซเลนและเซรามิกชนิดอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
23941 การผลิตปูนซีเมนต์ 78 การผลิตปูนซีเมนต์
23942 การผลิตปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์ 63 การผลิตปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์
23951 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 1295 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
23952 การผลิตผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 36 การผลิตผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
23953 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 816 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
23954 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 114 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
23959 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากคอนกรีตซีเมนต์และ ปูนปลาสเตอร์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 128 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากคอนกรีตซีเมนต์และ ปูนปลาสเตอร์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
23961 การผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง 139 การผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง
23969 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากหินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 51 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากหินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
23991 การผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถู 46 การผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถู
23992 การผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร่ 49 การผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร่
23999 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากแร่อโลหะซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 42 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากแร่อโลหะซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
24101 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานขั้นต้นและขั้นกลาง 225 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานขั้นต้นและขั้นกลาง
24102 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น 128 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น
24103 การผลิตหลอดท่อฮอลโลว์โฟรไฟล์และอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้องที่ทำจากเหล็กกล้า 62 การผลิตหลอดท่อฮอลโลว์โฟรไฟล์และอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้องที่ทำจากเหล็กกล้า
24109 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1128 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
24201 การผลิตโลหะมีค่า 53 การผลิตโลหะมีค่า
24202 การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 289 การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
24203 การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว 35 การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว
24204 การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง 68 การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง
24209 การผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑ์โลหะสามัญอื่น ๆ ที่มิใช่เหล็ก 132 การผลิตโลหะสามัญและผลิตภัณฑ์โลหะสามัญอื่น ๆ ที่มิใช่เหล็ก
24310 การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า 1 การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า
24311 การหล่อเหล็ก 184 การหล่อเหล็ก
24312 การหล่อเหล็กกล้า 25 การหล่อเหล็กกล้า
24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า 220 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า
25111 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง 414 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง
25112 การผลิตโลหะที่เป็นโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร 191 การผลิตโลหะที่เป็นโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร
25113 การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ 425 การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ
25119 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 433 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
25121 การผลิตหม้อน้ำสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลางและเครื่องระบายความร้อน 16 การผลิตหม้อน้ำสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลางและเครื่องระบายความร้อน
25122 การผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอัดหรือ ก๊าซเหลว 46 การผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอัดหรือ ก๊าซเหลว
25129 การผลิตถังน้ำขนาดใหญ่ (ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร) ที่เก็บกักน้ำและภาชนะบรรจุที่ทำ จากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 130 การผลิตถังน้ำขนาดใหญ่ (ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร) ที่เก็บกักน้ำและภาชนะบรรจุที่ทำ จากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
25130 การผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำยกเว้นหม้อต้มน้ำร้อนสำหรับ ทำความร้อนจากส่วนกลาง 27 การผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำยกเว้นหม้อต้มน้ำร้อนสำหรับ ทำความร้อนจากส่วนกลาง
25201 การผลิตกระสุนและวัตถุระเบิด 6 การผลิตกระสุนและวัตถุระเบิด
25209 การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปืน รวมถึงอาวุธอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 49 การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปืน รวมถึงอาวุธอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์และ การรีด การผสมโลหะผง 364 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์และ การรีด การผสมโลหะผง
25921 การตกแต่งและการเคลือบโลหะ 1061 การตกแต่งและการเคลือบโลหะ
25922 การกลึงกัดไสโลหะ 4425 การกลึงกัดไสโลหะ
25931 การผลิตเครื่องตัด 24 การผลิตเครื่องตัด
25932 การผลิตกุญแจและบานพับ 48 การผลิตกุญแจและบานพับ
25939 การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 249 การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
25941 การผลิตถังถังกลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร) และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ 46 การผลิตถังถังกลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร) และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ
25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากโลหะซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 86 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากโลหะซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
25951 การผลิตลวด เคเบิลและของที่ทำจากลวด 140 การผลิตลวด เคเบิลและของที่ทำจากลวด
25952 การผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง 311 การผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง
25991 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ 21 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
25992 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ 196 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ
25993 การผลิตตู้นิรภัยและเครื่องใช้สำนักงานที่ทำจากโลหะ (ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์) 41 การผลิตตู้นิรภัยและเครื่องใช้สำนักงานที่ทำจากโลหะ (ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์)
25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 996 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
26101 การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ 20 การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ
26102 การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 13 การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
26103 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 120 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
26104 การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำและวงจรรวม 101 การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำและวงจรรวม
26109 การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 772 การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
26201 การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการประกอบคอมพิวเตอร์ 272 การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการประกอบคอมพิวเตอร์
26202 การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 30 การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
26203 การผลิตจอคอมพิวเตอร์ 3 การผลิตจอคอมพิวเตอร์
26209 การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 78 การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
26301 การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใช้สาย 22 การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใช้สาย
26302 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย 48 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย
26303 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลที่ใช้ในการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไปตามสายหรือออกอากาศ 132 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลที่ใช้ในการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไปตามสายหรือออกอากาศ
26309 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 99 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
26401 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ 31 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์
26402 การผลิตเครื่องรับวิทยุเครื่องบันทึกและทำสำเนาเสียงและภาพ 28 การผลิตเครื่องรับวิทยุเครื่องบันทึกและทำสำเนาเสียงและภาพ
26403 การผลิตไมโครโฟนลำโพงและเครื่องขยายเสียง 78 การผลิตไมโครโฟนลำโพงและเครื่องขยายเสียง
26409 การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆชนิดใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 28 การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆชนิดใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
26511 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการนำร่องและอุปกรณ์การควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม) 129 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการนำร่องและอุปกรณ์การควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม)
26512 การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัด การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม 80 การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัด การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
26521 การผลิตนาฬิกา 40 การผลิตนาฬิกา
26529 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีเครื่องนาฬิกาประกอบอยู่ 2 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีเครื่องนาฬิกาประกอบอยู่
26600 การผลิตเครื่องฉายรังสี และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการบำบัดรักษา 34 การผลิตเครื่องฉายรังสี และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการบำบัดรักษา
26701 การผลิตเลนส์ 21 การผลิตเลนส์
26702 การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์) 7 การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์)
26703 การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์ 35 การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์
26800 การผลิตสื่อแม่เหล็ก และสื่อเชิงแสง 11 การผลิตสื่อแม่เหล็ก และสื่อเชิงแสง
27101 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 179 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
27102 การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 98 การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
27103 การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า 205 การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า
27200 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า 91 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า
27310 การผลิตเคเบิลเส้นใยนำแสง 18 การผลิตเคเบิลเส้นใยนำแสง
27320 การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลสำหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ 148 การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลสำหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
27330 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 96 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า
27401 การผลิตหลอดไฟฟ้า 118 การผลิตหลอดไฟฟ้า
27409 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆสำหรับให้แสงสว่าง 146 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆสำหรับให้แสงสว่าง
27501 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า) 432 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า)
27502 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทผลิตความร้อนด้วยไฟฟ้า 133 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทผลิตความร้อนด้วยไฟฟ้า
27503 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทผลิตความร้อนที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 29 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทผลิตความร้อนที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
27900 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ 1 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ
27901 การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง 8 การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง
27902 การผลิตอุปกรณ์ให้สัญญาณแบบไฟฟ้า 69 การผลิตอุปกรณ์ให้สัญญาณแบบไฟฟ้า
27909 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 750 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
28000 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
28100 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป 2 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
28110 การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหันยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยานยานยนต์และจักรยานยนต์ 46 การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหันยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยานยานยนต์และจักรยานยนต์
28120 การผลิตเครื่องสูบของไหล 52 การผลิตเครื่องสูบของไหล
28130 การผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร์ ก๊อกน้ำและวาล์วอื่นๆ 1 การผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร์ ก๊อกน้ำและวาล์วอื่นๆ
28131 การผลิตเครื่องสูบอื่นๆและคอมเพรสเซอร์ 52 การผลิตเครื่องสูบอื่นๆและคอมเพรสเซอร์
28132 การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ 61 การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ
28140 การผลิตตลับลูกปืนเกียร์และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน 46 การผลิตตลับลูกปืนเกียร์และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน
28150 การผลิตเตาอบเตาหลอมและเตาเผา 126 การผลิตเตาอบเตาหลอมและเตาเผา
28160 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกและขนย้าย 267 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกและขนย้าย
28170 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้สำนักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง) 133 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้สำนักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
28180 การผลิตเครื่องมือที่ใช้พลังงานขับเคลื่อน 27 การผลิตเครื่องมือที่ใช้พลังงานขับเคลื่อน
28191 การผลิตเครื่องทำความเย็น 414 การผลิตเครื่องทำความเย็น
28199 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้งานทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 3318 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้งานทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
28211 การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้ 43 การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้
28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้นแทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) 320 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้นแทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)
28220 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล 3 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล
28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ 512 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ
28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 278 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
28230 การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม 986 การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม
28240 การผลิตเครื่องจักรสำหรับการทำเหมืองแร่เหมืองหินและ การก่อสร้าง 120 การผลิตเครื่องจักรสำหรับการทำเหมืองแร่เหมืองหินและ การก่อสร้าง
28250 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเครื่องดื่มและ ยาสูบ 128 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเครื่องดื่มและ ยาสูบ
28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมปั่นทอและถักนิตสิ่งทอ 15 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมปั่นทอและถักนิตสิ่งทอ
28269 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอเครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง 27 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอเครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
28290 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ 1 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ
28291 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 12 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
28292 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานกับยางหรือพลาสติก 99 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานกับยางหรือพลาสติก
28299 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1348 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
29100 การผลิตยานยนต์ 1 การผลิตยานยนต์
29101 การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ 35 การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์
29102 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 120 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล
29103 การผลิตรถกระบะ1ตัน 12 การผลิตรถกระบะ1ตัน
29104 การผลิตยานยนต์อื่นๆที่ใช้เพื่อการโดยสาร 35 การผลิตยานยนต์อื่นๆที่ใช้เพื่อการโดยสาร
29109 การผลิตยานยนต์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 201 การผลิตยานยนต์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
29201 การผลิตตัวถังยานยนต์ 138 การผลิตตัวถังยานยนต์
29202 การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง 95 การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
29203 การผลิตตู้บรรทุกสินค้า 80 การผลิตตู้บรรทุกสินค้า
29301 การผลิตที่นั่งภายในยานยนต์ 82 การผลิตที่นั่งภายในยานยนต์
29302 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ 49 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์
29309 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1844 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
30000 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ 1 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
30100 การต่อเรือใหญ่ และเรือเล็ก 1 การต่อเรือใหญ่ และเรือเล็ก
30110 การต่อเรือใหญ่ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 212 การต่อเรือใหญ่ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ
30120 การต่อเรือที่ใช้เพื่อความสำราญและการกีฬา 25 การต่อเรือที่ใช้เพื่อความสำราญและการกีฬา
30200 การผลิตหัวรถจักรและตู้สำหรับขนส่งทางรถไฟหรือรถราง 14 การผลิตหัวรถจักรและตู้สำหรับขนส่งทางรถไฟหรือรถราง
30300 การผลิตอากาศยานยานอวกาศและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง 47 การผลิตอากาศยานยานอวกาศและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
30400 การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ 2 การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ
30911 การผลิตจักรยานยนต์ 80 การผลิตจักรยานยนต์
30912 การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานยนต์ 207 การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานยนต์
30921 การผลิตจักรยาน 69 การผลิตจักรยาน
30922 การผลิตรถสำหรับคนพิการ 1 การผลิตรถสำหรับคนพิการ
30990 การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 76 การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
31000 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 3 การผลิตเฟอร์นิเจอร์
31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 780 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ 182 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ
31003 การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน 199 การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน
31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรามิก) 1876 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรามิก)
32000 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ 2 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
32100 การผลิตเครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับเพชรพลอยและ สิ่งของอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4 การผลิตเครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับเพชรพลอยและ สิ่งของอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
32111 การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า 1410 การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า
32112 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า 37 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า
32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย 71 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย
32120 การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง 96 การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
32201 การผลิตเครื่องดนตรีไทย 6 การผลิตเครื่องดนตรีไทย
32209 การผลิตเครื่องดนตรี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 39 การผลิตเครื่องดนตรี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
32301 การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา 6 การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา
32302 การผลิตกระดานแล่นใบและกระดานโต้คลื่นและอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาทางน้ำ 15 การผลิตกระดานแล่นใบและกระดานโต้คลื่นและอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาทางน้ำ
32303 การผลิตอุปกรณ์สำหรับกีฬาตกปลา 29 การผลิตอุปกรณ์สำหรับกีฬาตกปลา
32309 การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 238 การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
32401 การผลิตของเล่นที่มีล้อ 13 การผลิตของเล่นที่มีล้อ
32402 การผลิตตุ๊กตา 64 การผลิตตุ๊กตา
32409 การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 161 การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม) 852 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)
32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม 146 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม
32901 การผลิตไม้กวาดและแปรง 45 การผลิตไม้กวาดและแปรง
32902 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน 137 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน
32903 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 98 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
32904 การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ 139 การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์
32909 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1686 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
33000 การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
33110 การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 103 การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
33121 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป 2091 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง 812 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง
33131 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการนำร่องและอุปกรณ์การควบคุม 65 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการนำร่องและอุปกรณ์การควบคุม
33132 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการบำบัดรักษา 146 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการบำบัดรักษา
33133 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ทางถ่ายภาพ 11 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ทางถ่ายภาพ
33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า 375 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า
33142 การซ่อมแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า 13 การซ่อมแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า
33149 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 315 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
33151 การซ่อมเรือ 265 การซ่อมเรือ
33152 การซ่อมอากาศยาน 75 การซ่อมอากาศยาน
33159 การซ่อมอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้น ยานยนต์) 109 การซ่อมอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้น ยานยนต์)
33190 การซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ 202 การซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ
33200 การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 2976 การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์
35100 การผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า 4 การผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า
35101 การผลิตและการส่งไฟฟ้า 3621 การผลิตและการส่งไฟฟ้า
35102 การจ่ายไฟฟ้า 162 การจ่ายไฟฟ้า
35200 การผลิตก๊าซการจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก 1 การผลิตก๊าซการจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก
35201 การผลิตก๊าซ 126 การผลิตก๊าซ
35202 การจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก 41 การจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก
35301 การผลิตน้ำแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค 51 การผลิตน้ำแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค
35302 การจัดหาไอน้ำและระบบการปรับอากาศ (ยกเว้นการผลิตน้ำแข็ง ชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค) 58 การจัดหาไอน้ำและระบบการปรับอากาศ (ยกเว้นการผลิตน้ำแข็ง ชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค)
36001 การเก็บกักน้ำ 7 การเก็บกักน้ำ
36002 การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบประปา 183 การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบประปา
36003 การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร 13 การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร
36009 การจัดหาและการจ่ายน้ำอื่นๆซื่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 30 การจัดหาและการจ่ายน้ำอื่นๆซื่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
37000 การจัดการน้ำเสีย 325 การจัดการน้ำเสีย
38110 การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 367 การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
38120 การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย 41 การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย
38211 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ อย่างถูกสุขอนามัย 78 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ อย่างถูกสุขอนามัย
38212 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ 56 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ
38213 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ 72 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ
38219 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 178 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
38220 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่เป็นอันตราย 1 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่เป็นอันตราย
38221 การบำบัดและการกำจัดกากสารกัมมันตรังสี 4 การบำบัดและการกำจัดกากสารกัมมันตรังสี
38222 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี 48 การบำบัดและการกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี
38300 การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 834 การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
39000 กิจกรรมการบำบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ 90 กิจกรรมการบำบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ
41000 การก่อสร้างอาคาร 161 การก่อสร้างอาคาร
41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 14357 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 58733 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
42000 งานวิศวกรรมโยธา 3 งานวิศวกรรมโยธา
42100 การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ 2 การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ
42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ 2889 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
42102 การก่อสร้างทางรถไฟและรถใต้ดิน 83 การก่อสร้างทางรถไฟและรถใต้ดิน
42200 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค 13 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
42201 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำน้ำมันและก๊าซ 724 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำน้ำมันและก๊าซ
42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร 1092 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร
42900 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรรมโยธาอื่นๆ 26 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรรมโยธาอื่นๆ
42901 การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก (ยกเว้นตัวอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม) และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในน้ำ 556 การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก (ยกเว้นตัวอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม) และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในน้ำ
42909 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1108 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
43000 งานก่อสร้างเฉพาะทาง 2 งานก่อสร้างเฉพาะทาง
43110 การรื้อถอน 262 การรื้อถอน
43120 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 2012 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
43200 กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้าระบบท่อและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 4 กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้าระบบท่อและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
43210 การติดตั้งไฟฟ้า 12210 การติดตั้งไฟฟ้า
43220 การติดตั้งระบบท่อระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ 5 การติดตั้งระบบท่อระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ
43221 การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ 1258 การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ
43222 การติดตั้งระบบทำความร้อน 149 การติดตั้งระบบทำความร้อน
43223 การติดตั้งระบบระบายอากาศ 2164 การติดตั้งระบบระบายอากาศ
43290 การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 2 การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
43291 การติดตั้งฉนวน 164 การติดตั้งฉนวน
43299 การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1554 การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
43301 การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน 2198 การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน
43302 การปูพื้นและผนัง 425 การปูพื้นและผนัง
43303 การทาสี 315 การทาสี
43309 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1030 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
43900 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ 2 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ
43901 การก่อสร้างฐานรากรวมถึงการตอกเสาเข็ม 476 การก่อสร้างฐานรากรวมถึงการตอกเสาเข็ม
43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 4171 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
45000 การขายส่งการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 4 การขายส่งการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
45100 การขายยานยนต์ 3 การขายยานยนต์
45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 4292 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
45102 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 412 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 1441 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 74 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
45200 การบำรุงรักษาและการซ่อมยานยนต์ 2 การบำรุงรักษาและการซ่อมยานยนต์
45201 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 4391 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
45202 การบำรุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆที่คล้ายกัน 1305 การบำรุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆที่คล้ายกัน
45203 การบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป 1220 การบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป
45300 การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์ 2 การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์
45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 3156 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 5753 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
45303 การขายส่งและขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์ 550 การขายส่งและขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์
45400 การขายการบำรุงรักษาและการซ่อมจักรยานยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวเนื่อง 1 การขายการบำรุงรักษาและการซ่อมจักรยานยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวเนื่อง
45401 การขายจักรยานยนต์ 2691 การขายจักรยานยนต์
45402 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ 280 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์
45403 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ 431 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์
45404 การขายส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์ 38 การขายส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์
45405 การบำรุงรักษาและการซ่อมจักรยานยนต์ 155 การบำรุงรักษาและการซ่อมจักรยานยนต์
46100 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 2 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46101 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 1177 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46102 การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 1933 การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46103 การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 2544 การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46104 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 1004 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46105 การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 984 การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46106 การขายส่งเชื้อเพลิงสินแร่โลหะโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 292 การขายส่งเชื้อเพลิงสินแร่โลหะโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46107 การขายส่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์โลหะอุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 952 การขายส่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์โลหะอุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 734 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 7485 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46200 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต 1 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต
46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ 1589 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช 219 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช
46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 14 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต 658 การขายส่งสัตว์มีชีวิต
46205 การขายส่งดอกไม้ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช 777 การขายส่งดอกไม้ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช
46206 การขายส่งอาหารสัตว์ 1507 การขายส่งอาหารสัตว์
46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 3925 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
46300 การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ 1 การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ
46310 การขายส่งอาหาร 2 การขายส่งอาหาร
46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 922 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 1187 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
46313 การขายส่งผักและผลไม้ 2643 การขายส่งผักและผลไม้
46314 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 711 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม
46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว 1088 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว
46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค 294 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค
46317 การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด 167 การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด
46318 การขายส่งกาแฟชาโกโก้ 804 การขายส่งกาแฟชาโกโก้
46319 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 4245 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 1335 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
46322 การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 858 การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ 206 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ
46400 การขายส่งสินค้าในครัวเรือน 1 การขายส่งสินค้าในครัวเรือน
46410 การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้าและรองเท้า 2 การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้าและรองเท้า
46411 การขายส่งด้ายและผ้า 1402 การขายส่งด้ายและผ้า
46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ 474 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ
46413 การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ 71 การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ
46414 การขายส่งเสื้อผ้า 2417 การขายส่งเสื้อผ้า
46415 การขายส่งรองเท้า 265 การขายส่งรองเท้า
46420 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน 1 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน 2960 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง 578 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง
46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน 1725 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน
46432 การขายส่งสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์ที่บันทึกข้อมูลแล้ว 94 การขายส่งสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์ที่บันทึกข้อมูลแล้ว
46433 การขายส่งเครื่องกีฬา 787 การขายส่งเครื่องกีฬา
46434 การขายส่งเกมและของเล่น 406 การขายส่งเกมและของเล่น
46439 การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 578 การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ 5644 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
46442 การขายส่งเครื่องหอม 236 การขายส่งเครื่องหอม
46443 การขายส่งเครื่องสำอาง 4495 การขายส่งเครื่องสำอาง
46490 การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ 1 การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ
46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์ 233 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์
46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ 2117 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ
46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง 371 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง
46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 1235 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว 353 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว
46499 การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1657 การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
46500 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 2 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
46510 การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 2506 การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
46520 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางการสื่อสารโทรคมนาคม 3 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางการสื่อสารโทรคมนาคม
46521 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2631 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 1649 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
46530 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร 2119 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร
46591 การขายส่งอุปกรณ์ขนส่ง (ยกเว้นยานยนต์จักรยานยนต์และจักรยาน) 683 การขายส่งอุปกรณ์ขนส่ง (ยกเว้นยานยนต์จักรยานยนต์และจักรยาน)
46592 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่และงานก่อสร้าง 1063 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่และงานก่อสร้าง
46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 6580 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
46594 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสำนักงาน 865 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสำนักงาน
46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 15925 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
46600 การขายส่งสินค้าเฉพาะทางอื่นๆ 1 การขายส่งสินค้าเฉพาะทางอื่นๆ
46610 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงก๊าซ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง 1 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงก๊าซ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
46611 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง 351 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง
46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว 1248 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว
46613 การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ 307 การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ
46614 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 701 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก 616 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน 2450 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน
46631 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1017 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต
46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น 1694 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น
46633 การขายส่งสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์ 214 การขายส่งสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์
46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ 458 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์
46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 5142 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 4912 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 3228 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น 1787 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น
46694 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 1326 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 2945 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ 416 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์
46699 การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1239 การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป 7316 การขายส่งสินค้าทั่วไป
47100 การขายปลีกในร้านค้าทั่วไป 1 การขายปลีกในร้านค้าทั่วไป
47110 การขายปลีกในร้านค้าทั่วไปที่มีอาหารเครื่องดื่มหรือยาสูบเป็นสินค้าหลัก 2 การขายปลีกในร้านค้าทั่วไปที่มีอาหารเครื่องดื่มหรือยาสูบเป็นสินค้าหลัก
47111 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 800 ซุปเปอร์มาร์เก็ต
47112 ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต 219 ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต
47113 ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท 1223 ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท
47114 ร้านขายของชำ 1051 ร้านขายของชำ
47190 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป 9291 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
47200 การขายปลีกอาหารเครื่องดื่มและยาสูบในร้านค้าเฉพาะ 2 การขายปลีกอาหารเครื่องดื่มและยาสูบในร้านค้าเฉพาะ
47210 การขายปลีกอาหารในร้านค้าเฉพาะ 2 การขายปลีกอาหารในร้านค้าเฉพาะ
47211 ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 724 ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 526 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
47213 ร้านขายปลีกผักและผลไม้ 803 ร้านขายปลีกผักและผลไม้
47214 ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว 381 ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว
47215 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ 355 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ
47219 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 4350 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
47220 การขายปลีกเครื่องดื่มในร้านค้าเฉพาะ 1 การขายปลีกเครื่องดื่มในร้านค้าเฉพาะ
47221 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 745 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
47222 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 1561 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
47230 การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านค้าเฉพาะ 85 การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านค้าเฉพาะ
47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม 7846 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม
47410 การขายปลีกคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมในร้านค้าเฉพาะ 2 การขายปลีกคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมในร้านค้าเฉพาะ
47411 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 4430 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 635 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 3439 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ 483 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า 850 การขายปลีกด้ายและผ้า
47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ 365 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ
47513 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ 70 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ 1300 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ
47522 ร้านขายปลีกสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์ 451 ร้านขายปลีกสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์
47523 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ 911 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์
47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 12156 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
47525 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดนำไปใช้ทำงานได้ด้วยตัวเอง 3434 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดนำไปใช้ทำงานได้ด้วยตัวเอง
47530 การขายปลีกพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื้นในร้านค้าเฉพาะ 429 การขายปลีกพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื้นในร้านค้าเฉพาะ
47590 การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่างและของใช้ในครัวเรือนชนิดอื่นๆในร้านค้าเฉพาะ 2 การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่างและของใช้ในครัวเรือนชนิดอื่นๆในร้านค้าเฉพาะ
47591 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 2108 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว 351 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว
47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง 1859 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง
47594 ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 283 ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 4494 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน
47599 ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1171 ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร 712 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร
47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน 3423 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
47620 การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงเพลงและสื่อบันทึกวีดิทัศน์ในร้านค้าเฉพาะ 64 การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงเพลงและสื่อบันทึกวีดิทัศน์ในร้านค้าเฉพาะ
47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 1091 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ
47640 การขายปลีกเกมและของเล่นในร้านค้าเฉพาะ 347 การขายปลีกเกมและของเล่นในร้านค้าเฉพาะ
47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก 767 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก
47699 ร้านขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 56 ร้านขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
47700 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าเฉพาะ 1 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าเฉพาะ
47710 การขายปลีกเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องหนังในร้านค้าเฉพาะ 1 การขายปลีกเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องหนังในร้านค้าเฉพาะ
47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า 3302 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
47712 ร้านขายปลีกรองเท้า 262 ร้านขายปลีกรองเท้า
47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า 360 ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า
47720 การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ 1 การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ
47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 6887 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
47722 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 240 ร้านขายปลีกเครื่องหอม
47723 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง 5231 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
47730 การขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆในร้านค้าเฉพาะ 1 การขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆในร้านค้าเฉพาะ
47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 719 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ
47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 9168 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1740 ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
47734 ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 588 ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
47735 ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน 871 ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน
47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น 2715 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น
47741 ร้านขายปลีกวัตถุโบราณ 53 ร้านขายปลีกวัตถุโบราณ
47742 ร้านขายปลีกเครื่องแต่งกายรองเท้าและเครื่องหนังที่ใช้แล้ว 88 ร้านขายปลีกเครื่องแต่งกายรองเท้าและเครื่องหนังที่ใช้แล้ว
47743 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้แล้ว 42 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้แล้ว
47744 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้ว 63 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้ว
47745 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารที่ใช้แล้ว 6 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารที่ใช้แล้ว
47749 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 455 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
47811 การขายปลีกผลิตภัณฑ์อาหารบนแผงลอยและตลาด 52 การขายปลีกผลิตภัณฑ์อาหารบนแผงลอยและตลาด
47812 การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด 21 การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด
47813 การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบบนแผงลอยและตลาด 7 การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบบนแผงลอยและตลาด
47821 การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด 11 การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด
47822 การขายปลีกเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องหนังบนแผงลอยและตลาด 83 การขายปลีกเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องหนังบนแผงลอยและตลาด
47891 การขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนแผงลอยและตลาด 88 การขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนแผงลอยและตลาด
47892 การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด 165 การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด
47893 การขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร บนแผงลอยและตลาด 7 การขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร บนแผงลอยและตลาด
47894 การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพบนแผงลอยและตลาด 11 การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพบนแผงลอยและตลาด
47895 การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด 239 การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด
47896 การขายปลีกนาฬิกาแว่นตาเครื่องเพชรพลอยบนแผงลอย และตลาด 35 การขายปลีกนาฬิกาแว่นตาเครื่องเพชรพลอยบนแผงลอย และตลาด
47897 การขายปลีกดอกไม้ต้นไม้สัตว์เลี้ยงและอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงบนแผงลอยและตลาด 40 การขายปลีกดอกไม้ต้นไม้สัตว์เลี้ยงและอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงบนแผงลอยและตลาด
47899 การขายปลีกสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นบนแผงลอยและตลาด 232 การขายปลีกสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นบนแผงลอยและตลาด
47910 การขายปลีกผ่านการสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต 6 การขายปลีกผ่านการสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต
47911 การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์โทรทัศน์วิทยุ และโทรศัพท์ 189 การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์โทรทัศน์วิทยุ และโทรศัพท์
47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 5306 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
47990 การขายปลีกโดยวิธีอื่นๆที่ไม่ได้กระทำในร้านค้าแผงลอยหรือ ตลาด 2 การขายปลีกโดยวิธีอื่นๆที่ไม่ได้กระทำในร้านค้าแผงลอยหรือ ตลาด
47991 การขายตรง 1230 การขายตรง
47999 การขายปลีกโดยไม่มีร้านซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 611 การขายปลีกโดยไม่มีร้านซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
49000 การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง 2 การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง
49100 การขนส่งทางรถไฟ 1 การขนส่งทางรถไฟ
49110 การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง 12 การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง
49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 20 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ
49200 การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทาง 2 การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทาง
49201 การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 93 การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
49202 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น 33 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น
49203 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด 29 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด
49204 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางในชนบท 37 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางในชนบท
49209 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 861 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
49300 การขนส่งทางบกอื่นๆ 6 การขนส่งทางบกอื่นๆ
49310 การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑลยกเว้นทางรถโดยสารประจำทาง 25 การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑลยกเว้นทางรถโดยสารประจำทาง
49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ 299 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่
49322 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถสามล้อเครื่องและจักรยานยนต์รับจ้าง 19 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถสามล้อเครื่องและจักรยานยนต์รับจ้าง
49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร 15363 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2660 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
49330 การขนส่งสินค้าทางถนน 12 การขนส่งสินค้าทางถนน
49331 การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน 207 การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน
49332 การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน 263 การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน
49333 การขนส่งของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน 40 การขนส่งของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน
49334 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 454 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน
49339 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 7003 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
49400 การขนส่งทางระบบท่อลำเลียง 11 การขนส่งทางระบบท่อลำเลียง
50000 การขนส่งทางน้ำ 2 การขนส่งทางน้ำ
50100 การขนส่งทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 4 การขนส่งทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
50111 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือโดยสารข้ามฟาก 8 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือโดยสารข้ามฟาก
50112 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือท่องเที่ยวหรือเรือโดยสารทัศนาจรขนาดใหญ่ 76 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือท่องเที่ยวหรือเรือโดยสารทัศนาจรขนาดใหญ่
50119 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรืออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 44 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรืออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 266 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
50122 การบริการลากจูงและดัน เรือลำเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ที่ดำเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 19 การบริการลากจูงและดัน เรือลำเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ที่ดำเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
50200 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ 1 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ
50211 การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศโดยเรือโดยสารข้ามฟาก 15 การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศโดยเรือโดยสารข้ามฟาก
50212 การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศโดยเรือทัศนาจรหรือเรือสำราญกีฬา 86 การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศโดยเรือทัศนาจรหรือเรือสำราญกีฬา
50219 การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศโดยเรืออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 52 การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศโดยเรืออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
50221 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ 215 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ
50222 การบริการลากจูงหรือการดัน เรือลำเลียง และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำที่ดำเนินการทางน้ำภายในประเทศ 20 การบริการลากจูงหรือการดัน เรือลำเลียง และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำที่ดำเนินการทางน้ำภายในประเทศ
51100 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ 2 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
51101 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา 66 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา
51102 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา 29 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา
51201 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 84 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา
51202 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา 51 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา
52101 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 194 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง
52102 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช 44 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช
52109 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 645 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
52210 กิจกรรมบริการต่างๆสำหรับการขนส่งทางบก 1 กิจกรรมบริการต่างๆสำหรับการขนส่งทางบก
52211 กิจกรรมการบริการสำหรับการขนส่งทางรถไฟ 6 กิจกรรมการบริการสำหรับการขนส่งทางรถไฟ
52212 กิจกรรมการบริการสถานีรถโดยสาร 86 กิจกรรมการบริการสถานีรถโดยสาร
52213 กิจกรรมการบริการสถานที่จอดยานพาหนะ 119 กิจกรรมการบริการสถานที่จอดยานพาหนะ
52214 กิจกรรมการบริการรถยก 335 กิจกรรมการบริการรถยก
52219 กิจกรรมการบริการอื่นๆที่สนับสนุนการขนส่งทางบก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 177 กิจกรรมการบริการอื่นๆที่สนับสนุนการขนส่งทางบก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
52221 กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) 159 กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
52229 กิจกรรมการบริการต่าง ๆ สำหรับการขนส่งทางน้ำ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 83 กิจกรรมการบริการต่าง ๆ สำหรับการขนส่งทางน้ำ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
52231 กิจกรรมการดำเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) 65 กิจกรรมการดำเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
52239 กิจกรรมการบริการอื่นๆที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 51 กิจกรรมการบริการอื่นๆที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
52241 การขนถ่ายสินค้า 678 การขนถ่ายสินค้า
52242 การขนถ่ายสัมภาระ 17 การขนถ่ายสัมภาระ
52290 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง 1 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง
52291 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 1398 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) 4562 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
52293 กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง 322 กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง
52299 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่งซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 139 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่งซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
53100 กิจกรรมไปรษณีย์ 80 กิจกรรมไปรษณีย์
53200 กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ 1400 กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ
55100 ที่พักแรมระยะสั้น 1 ที่พักแรมระยะสั้น
55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 10934 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
55102 เกสต์เฮ้าส์ 544 เกสต์เฮ้าส์
55103 ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 71 ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
55109 กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 852 กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
55200 ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วงและที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่ 24 ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วงและที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่
55901 การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา 201 การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
55909 การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 525 การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
56000 การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 4 การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 18212 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
56102 การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด 51 การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด
56103 การบริการด้านอาหารโดยร้านอาหารแบบเคลื่อนที่ 56 การบริการด้านอาหารโดยร้านอาหารแบบเคลื่อนที่
56200 การบริการด้านการจัดเลี้ยงและบริการอาหารประเภทอื่นๆ 1 การบริการด้านการจัดเลี้ยงและบริการอาหารประเภทอื่นๆ
56210 การบริการด้านการจัดเลี้ยง 507 การบริการด้านการจัดเลี้ยง
56291 การบริการอาหารสำหรับกิจการขนส่ง 37 การบริการอาหารสำหรับกิจการขนส่ง
56292 การดำเนินงานของโรงอาหาร 84 การดำเนินงานของโรงอาหาร
56299 การบริการด้านอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 246 การบริการด้านอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
56301 การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน 615 การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
56302 การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน 1291 การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
56303 การบริการด้านเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด 9 การบริการด้านเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด
56304 การบริการด้านเครื่องดื่มโดยร้านเคลื่อนที่ 11 การบริการด้านเครื่องดื่มโดยร้านเคลื่อนที่
58100 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือนิตยสารและอื่นๆ 2 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือนิตยสารและอื่นๆ
58111 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ตำราเรียนพจนานุกรมและสารานุกรมลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 244 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ตำราเรียนพจนานุกรมและสารานุกรมลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
58112 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่โบรชัวร์ใบปลิวและสิ่งพิมพ์อื่นๆที่คล้ายกันลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 261 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่โบรชัวร์ใบปลิวและสิ่งพิมพ์อื่นๆที่คล้ายกันลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
58113 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์ 81 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์
58114 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำหนังสือเพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่ 8 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำหนังสือเพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่
58121 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและที่อยู่ทางไปรษณีย์ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 4 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและที่อยู่ทางไปรษณีย์ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
58122 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและที่อยู่ ทางไปรษณีย์ผ่านทางออนไลน์ 2 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและที่อยู่ ทางไปรษณีย์ผ่านทางออนไลน์
58131 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 106 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
58132 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 100 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
58133 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารออนไลน์ 42 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารออนไลน์
58134 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารเพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่ 4 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารเพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่
58190 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ 1 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ
58191 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 149 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
58192 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆผ่านทางออนไลน์ 345 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆผ่านทางออนไลน์
58193 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำงานอื่นๆเพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่ 23 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำงานอื่นๆเพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่
58201 การจัดทำซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป 206 การจัดทำซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป
58202 การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) 2058 การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป)
58203 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่ 36 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่
59000 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์การบันทึกเสียงและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี 2 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์การบันทึกเสียงและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
59110 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ 3 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์
59111 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 1341 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
59112 กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ 1634 กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
59121 การบริการตัดต่อภาพและเสียง 206 การบริการตัดต่อภาพและเสียง
59122 การบริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิเมชั่นและเทคนิคพิเศษ 269 การบริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิเมชั่นและเทคนิคพิเศษ
59129 กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์วิดีทัศน์และรายการโทรทัศน์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 59 กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์วิดีทัศน์และรายการโทรทัศน์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
59130 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ 1 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์
59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ 87 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์
59132 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่ 29 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่
59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์ 60 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์
59201 กิจกรรมการบันทึกเสียงลงบนสื่อ 166 กิจกรรมการบันทึกเสียงลงบนสื่อ
59202 กิจกรรมการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี 80 กิจกรรมการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
59203 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำดนตรีเพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่ 40 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำดนตรีเพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่
60101 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์) 2332 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)
60102 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงผ่านทางออนไลน์ 73 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงผ่านทางออนไลน์
60201 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก (ยกเว้นทางออนไลน์) 55 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก (ยกเว้นทางออนไลน์)
60202 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์โดยสมัครสมาชิก (ยกเว้นทางออนไลน์) 31 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์โดยสมัครสมาชิก (ยกเว้นทางออนไลน์)
60203 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านทางออนไลน์ 37 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านทางออนไลน์
61100 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สาย 5 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สาย
61101 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย 659 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
61102 การบริการจัดส่งสัญญาณโทรทัศน์/วิทยุผ่านสายเคเบิล 257 การบริการจัดส่งสัญญาณโทรทัศน์/วิทยุผ่านสายเคเบิล
61109 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สายอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 76 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สายอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
61200 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สาย 2 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สาย
61201 การบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 217 การบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
61202 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 46 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
61209 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สายอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 80 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สายอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
61301 การบริการจัดส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านดาวเทียม 40 การบริการจัดส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านดาวเทียม
61302 กิจกรรมการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม (ยกเว้นการบริการจัดส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านดาวเทียม) 31 กิจกรรมการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม (ยกเว้นการบริการจัดส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านดาวเทียม)
61900 กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ 304 กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ
62000 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 29 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
62010 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 2 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
62011 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 2283 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
62012 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย) 3024 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
62020 กิจกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ 1 กิจกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
62021 กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ 607 กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์
62022 กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ 1957 กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
62023 กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ 1169 กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
62090 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ 1724 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
63100 การประมวลผลข้อมูลการสร้างแม่ข่ายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเวบท่า 1 การประมวลผลข้อมูลการสร้างแม่ข่ายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเวบท่า
63111 กิจกรรมการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล 476 กิจกรรมการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล
63112 กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย 613 กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย
63113 การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 927 การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
63120 เวบท่า 43 เวบท่า
63900 กิจกรรมการบริการสารสนเทศอื่นๆ 1 กิจกรรมการบริการสารสนเทศอื่นๆ
63911 กิจกรรมสำนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ 55 กิจกรรมสำนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
63912 กิจกรรมสำนักข่าวสื่อโสตทัศน์ 49 กิจกรรมสำนักข่าวสื่อโสตทัศน์
63990 กิจกรรมบริการสารสนเทศอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 236 กิจกรรมบริการสารสนเทศอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
64000 กิจกรรมบริการทางการเงิน ยกเว้น การประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ 1 กิจกรรมบริการทางการเงิน ยกเว้น การประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ
64110 ธนาคารกลาง 1 ธนาคารกลาง
64191 ธนาคารพาณิชย์ 21 ธนาคารพาณิชย์
64192 บริษัทเงินทุน 12 บริษัทเงินทุน
64193 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 7 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
64194 ธนาคารเฉพาะกิจ 1 ธนาคารเฉพาะกิจ
64195 สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน 6 สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน
64201 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก 523 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก 4519 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
64301 กองทุน 42 กองทุน
64302 ทรัสต์ 19 ทรัสต์
64309 กิจกรรมทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 227 กิจกรรมทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
64911 สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานยนต์ 411 สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานยนต์
64912 สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ 24 สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ
64913 สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับสินค้าอุปโภค (ยกเว้นยานยนต์และ จักรยานยนต์) 60 สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับสินค้าอุปโภค (ยกเว้นยานยนต์และ จักรยานยนต์)
64921 การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน 301 การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน
64922 การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 178 การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
64923 การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย 26 การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย
64924 การให้สินเชื่อบัตรเครดิต 24 การให้สินเชื่อบัตรเครดิต
64925 การบริการของโรงรับจำนำ 524 การบริการของโรงรับจำนำ
64929 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1853 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
64991 กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน 280 กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน
64992 กิจกรรมการลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง 304 กิจกรรมการลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง
64999 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นกิจกรรมการประกันภัย และกองทุนบำเหน็จบำนาญ) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 984 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นกิจกรรมการประกันภัย และกองทุนบำเหน็จบำนาญ) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
65110 การประกันชีวิต 57 การประกันชีวิต
65120 การประกันวินาศภัย 101 การประกันวินาศภัย
65200 การประกันภัยต่อ 11 การประกันภัยต่อ
65300 กองทุนบำเหน็จบำนาญ (ผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อการเกษียณอายุหรือการชราภาพ) 3 กองทุนบำเหน็จบำนาญ (ผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อการเกษียณอายุหรือการชราภาพ)
66111 การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทุน 44 การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทุน
66112 การบริหารงานตลาดอนุพันธ์ 7 การบริหารงานตลาดอนุพันธ์
66113 การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาดการเงิน 13 การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาดการเงิน
66120 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 1 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
66121 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 152 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
66122 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 17 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์
66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1453 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
66191 บริการที่ปรึกษาการลงทุน 731 บริการที่ปรึกษาการลงทุน
66192 กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรม ทางการเงิน 145 กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรม ทางการเงิน
66193 บริการดูแลและรักษาหลักทรัพย์ 159 บริการดูแลและรักษาหลักทรัพย์
66199 กิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเสริมกิจกรรมการให้บริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1520 กิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเสริมกิจกรรมการให้บริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
66210 การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย 692 การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย
66220 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย 1 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
66221 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต 723 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต
66222 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย 738 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
66290 กิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จ บำนาญ 82 กิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จ บำนาญ
66301 กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ) 136 กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ)
66302 กิจกรรมการจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญ 1 กิจกรรมการจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
68000 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 6 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
68100 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจาก ผู้อื่น 4 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจาก ผู้อื่น
68101 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 10549 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
68102 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย 26269 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
68103 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย 14281 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
68104 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 15350 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
68200 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง 11 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง
68201 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 6519 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
68202 กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 2303 กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
69000 กิจกรรมทางกฎหมายและบัญชี 1 กิจกรรมทางกฎหมายและบัญชี
69100 กิจกรรมทางกฎหมาย 5836 กิจกรรมทางกฎหมาย
69200 กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี 10517 กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
70000 กิจกรรมของสำนักงานใหญ่กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้าน การบริหารจัดการ ตัวแทนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 3 กิจกรรมของสำนักงานใหญ่กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้าน การบริหารจัดการ ตัวแทนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
70100 กิจกรรมของสำนักงานใหญ่ 230 กิจกรรมของสำนักงานใหญ่
70101 สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ 196 สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ
70102 สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ 29 สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ
70103 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 208 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
70200 กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 23 กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
70201 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 413 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
70202 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน 1302 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
70209 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น 15008 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
71100 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและการให้คำปรึกษา ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 1 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและการให้คำปรึกษา ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 3759 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง 6154 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
71103 กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้คำปรึกษาที่ เกี่ยวข้อง 251 กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้คำปรึกษาที่ เกี่ยวข้อง
71201 การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี 364 การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี
71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค 640 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค
71209 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น 343 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น
72101 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 241 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
72102 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 312 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
72109 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 466 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
72200 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 71 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
73000 การโฆษณาและการวิจัยตลาด 1 การโฆษณาและการวิจัยตลาด
73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 10822 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
73102 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา 826 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา
73200 การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ) 302 การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)
74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน 5124 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น 1795 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ 858 กิจกรรมการถ่ายภาพ
74901 กิจกรรมการแปลการแปลความหมายและล่าม 497 กิจกรรมการแปลการแปลความหมายและล่าม
74902 กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 309 กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
74909 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 438 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
75000 กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์ 416 กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์
77100 การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งยานยนต์ 1 การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งยานยนต์
77101 การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 1959 การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
77109 การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดรถบรรทุก และยานยนต์หนักอื่นๆ 335 การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดรถบรรทุก และยานยนต์หนักอื่นๆ
77210 การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งสินค้าเพื่อการนันทนาการและการกีฬา 224 การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งสินค้าเพื่อการนันทนาการและการกีฬา
77220 การให้เช่าแถบวีดิทัศน์และแผ่นดิสก์ 24 การให้เช่าแถบวีดิทัศน์และแผ่นดิสก์
77291 การให้เช่าหนังสือ 1 การให้เช่าหนังสือ
77299 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 847 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
77301 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้นยานยนต์) 100 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้นยานยนต์)
77302 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ 95 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ
77303 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ 24 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ
77304 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทางการเกษตรและการป่าไม้ 134 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทางการเกษตรและการป่าไม้
77305 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา 720 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา
77306 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำนักงาน 259 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำนักงาน
77309 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์ และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 736 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์ และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
77400 การให้เช่าแบบลิสซิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีสินทรัพย์ทางปัญญา และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันยกเว้นงานที่มีลิขสิทธิ์ 503 การให้เช่าแบบลิสซิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีสินทรัพย์ทางปัญญา และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันยกเว้นงานที่มีลิขสิทธิ์
77409 บริการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษอื่น ๆ 28 บริการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษอื่น ๆ
78100 กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน 3 กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน
78101 กิจกรรมของบริษัทตัวแทนและสำนักงานคัดเลือกนักแสดง 504 กิจกรรมของบริษัทตัวแทนและสำนักงานคัดเลือกนักแสดง
78109 กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1080 กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
78200 กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว 1980 กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว
78300 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ 578 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ
79000 ตัวแทนธุรกิจการเดินทางธุรกิจจัดนำเที่ยวและบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 6 ตัวแทนธุรกิจการเดินทางธุรกิจจัดนำเที่ยวและบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
79100 ตัวแทนธุรกิจการเดินทางธุรกิจจัดนำเที่ยว 3 ตัวแทนธุรกิจการเดินทางธุรกิจจัดนำเที่ยว
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 1657 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง
79120 ธุรกิจจัดนำเที่ยว 8190 ธุรกิจจัดนำเที่ยว
79901 กิจกรรมของมัคคุเทศก์ 19 กิจกรรมของมัคคุเทศก์
79909 กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2097 กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
80000 กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน 1 กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
80100 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 3758 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
80200 กิจกรรมการบริการระบบรักษาความปลอดภัย 474 กิจกรรมการบริการระบบรักษาความปลอดภัย
80300 กิจกรรมสืบสวน 26 กิจกรรมสืบสวน
81000 กิจกรรมบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์ 1 กิจกรรมบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์
81100 กิจกรรมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ 105 กิจกรรมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ
81200 การบริการทำความสะอาด 1 การบริการทำความสะอาด
81210 การบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร 2383 การบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร
81290 การบริการทำความสะอาดสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม อื่นๆ 1 การบริการทำความสะอาดสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม อื่นๆ
81291 กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคาร 41 กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคาร
81292 กิจกรรมการทำความสะอาดภายในที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน 176 กิจกรรมการทำความสะอาดภายในที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน
81293 กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัด 1038 กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัด
81299 กิจกรรมการทำความสะอาดสำหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 105 กิจกรรมการทำความสะอาดสำหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
81300 การบริการดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ 1687 การบริการดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์
82000 การบริหารสำนักงานบริการสนับสนุนสำนักงานและบริการ สนับสนุนทางธุรกิจอื่นๆ 1 การบริหารสำนักงานบริการสนับสนุนสำนักงานและบริการ สนับสนุนทางธุรกิจอื่นๆ
82100 กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนสำนักงาน 1 กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนสำนักงาน
82110 กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ 4826 กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ
82191 การถ่ายเอกสาร 210 การถ่ายเอกสาร
82199 การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆที่สนับสนุน สำนักงาน 137 การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆที่สนับสนุน สำนักงาน
82200 กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 110 กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
82300 การจัดประชุมและการแสดงสินค้า 7 การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
82301 การจัดการประชุม 2993 การจัดการประชุม
82302 การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า 3101 การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า
82900 กิจกรรมการบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น 2 กิจกรรมการบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
82911 กิจกรรมของตัวแทนที่ทำหน้าที่เรียกเก็บเงิน 264 กิจกรรมของตัวแทนที่ทำหน้าที่เรียกเก็บเงิน
82912 กิจกรรมการบริการข้อมูลเครดิต 18 กิจกรรมการบริการข้อมูลเครดิต
82920 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 345 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์
82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น 4852 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
84000 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมถึงการ ประกันสังคมภาคบังคับ 1 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมถึงการ ประกันสังคมภาคบังคับ
84120 การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางสุขภาพ การศึกษาวัฒนธรรมและการบริการทางสังคมอื่นๆยกเว้น การประกันสังคม 2 การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางสุขภาพ การศึกษาวัฒนธรรมและการบริการทางสังคมอื่นๆยกเว้น การประกันสังคม
84121 การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางการศึกษา 1 การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางการศึกษา
84122 การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางสุขภาพ 6 การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางสุขภาพ
84123 การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางสิ่งแวดล้อมและที่พักอาศัย 2 การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางสิ่งแวดล้อมและที่พักอาศัย
84124 การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านกีฬา นันทนาการวัฒนธรรมและศาสนา 1 การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านกีฬา นันทนาการวัฒนธรรมและศาสนา
84131 การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานทางการเกษตรกรรมการป่าไม้การประมง และการล่าสัตว์ 1 การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานทางการเกษตรกรรมการป่าไม้การประมง และการล่าสัตว์
84132 การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานทางด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน 2 การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานทางด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน
84134 การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานด้านการขนส่งและโทรคมนาคม 1 การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานด้านการขนส่งและโทรคมนาคม
84135 การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานด้านการขายส่งและการขายปลีก 1 การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานด้านการขายส่งและการขายปลีก
84137 การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพาณิชย์และแรงงาน 1 การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพาณิชย์และแรงงาน
84239 กิจกรรมการจัดระเบียบและความปลอดภัยสาธารณะอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1 กิจกรรมการจัดระเบียบและความปลอดภัยสาธารณะอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
85101 การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ 236 การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ
85102 การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กพิการ 2 การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กพิการ
85103 การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยวิธีอื่นๆ 13 การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยวิธีอื่นๆ
85211 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาสำหรับ ผู้เรียนปกติ 22 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาสำหรับ ผู้เรียนปกติ
85213 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาโดยวิธีอื่นๆ 8 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาโดยวิธีอื่นๆ
85220 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 67 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
85300 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 1 การศึกษาระดับอุดมศึกษา
85301 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา 29 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา
85302 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี 24 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี
85303 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไป 3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไป
85410 การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ 1061 การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ
85421 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเต้นรำ 94 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเต้นรำ
85422 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี 216 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี
85423 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะ 58 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะ
85429 การศึกษาด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 33 การศึกษาด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
85490 การศึกษาอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1 การศึกษาอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
85491 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา 913 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
85492 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 222 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
85493 กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป 563 กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป
85494 กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย 68 กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย
85495 กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบำบัด 23 กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบำบัด
85496 กิจกรรมการเรียนการสอนนวด 32 กิจกรรมการเรียนการสอนนวด
85497 กิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่ 286 กิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่
85499 การศึกษาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 893 การศึกษาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
85500 การบริการที่สนับสนุนการศึกษา 1200 การบริการที่สนับสนุนการศึกษา
85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ 158 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ
85602 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กพิการ 3 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กพิการ
86101 กิจกรรมโรงพยาบาล 894 กิจกรรมโรงพยาบาล
86102 กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง 148 กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง
86201 กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป 1988 กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
86202 กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง 1545 กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง
86203 กิจกรรมทางทันตกรรม 692 กิจกรรมทางทันตกรรม
86901 กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ 157 กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์
86902 กิจกรรมด้านกายภาพบำบัด 149 กิจกรรมด้านกายภาพบำบัด
86903 กิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 458 กิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
86909 กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1209 กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
87100 หน่วยบริการทางการพยาบาลที่จัดที่พักให้ 65 หน่วยบริการทางการพยาบาลที่จัดที่พักให้
87201 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้พิการทางสมอง 3 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้พิการทางสมอง
87202 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 19 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
87203 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้ใช้สารเสพติด 10 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้ใช้สารเสพติด
87301 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ 536 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้สูงอายุ
87302 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับเด็กและเยาวชนพิการ 4 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับเด็กและเยาวชนพิการ
87303 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้พิการ 1 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้พิการ
87901 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับเด็กและเยาวชน (ยกเว้น ผู้พิการซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งหมด หรือผู้ที่ไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้และผู้ใช้สารเสพติด) 2 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับเด็กและเยาวชน (ยกเว้น ผู้พิการซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งหมด หรือผู้ที่ไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้และผู้ใช้สารเสพติด)
87909 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 18 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
88101 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 52 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
88102 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยสำหรับผู้พิการ 4 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยสำหรับผู้พิการ
88901 กิจกรรมการรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 220 กิจกรรมการรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
88909 กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์อื่นๆโดยไม่มีที่พักอาศัยซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 33 กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์อื่นๆโดยไม่มีที่พักอาศัยซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
90000 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง 2 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง
90001 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ 353 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ
90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง 2040 กิจกรรมด้านความบันเทิง
91011 กิจกรรมห้องสมุด 1 กิจกรรมห้องสมุด
91012 กิจกรรมหอจดหมายเหตุ 1 กิจกรรมหอจดหมายเหตุ
91020 กิจกรรมทางพิพิธภัณฑ์และการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับแหล่ง โบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์ 1 กิจกรรมทางพิพิธภัณฑ์และการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับแหล่ง โบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์
91021 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 46 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์
91022 กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์ 10 กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์
91031 กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ 56 กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์
91032 กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 15 กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
92001 กิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง 1524 กิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง
92009 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น 1 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
93000 กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิงและนันทนาการ 2 กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิงและนันทนาการ
93100 กิจกรรมด้านการกีฬา 3 กิจกรรมด้านการกีฬา
93111 การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแข่งขัน กีฬา 746 การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแข่งขัน กีฬา
93112 การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย 1015 การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย
93120 กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา 252 กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา
93191 กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 291 กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
93192 กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธ์กีฬา 5 กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธ์กีฬา
93199 กิจกรรมอื่นๆทางด้านการกีฬาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 309 กิจกรรมอื่นๆทางด้านการกีฬาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
93200 กิจกรรมทางด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่น ๆ 2 กิจกรรมทางด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่น ๆ
93210 กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค 154 กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค
93291 กิจกรรมสวนพักผ่อนหย่อนใจและชายหาด 16 กิจกรรมสวนพักผ่อนหย่อนใจและชายหาด
93292 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ 187 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ
93293 กิจกรรมการดำเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ 86 กิจกรรมการดำเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ
93299 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 371 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
94000 กิจกรรมขององค์กรสมาชิก 1 กิจกรรมขององค์กรสมาชิก
94100 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจองค์กรสมาชิกนายจ้าง และองค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ 1 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจองค์กรสมาชิกนายจ้าง และองค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ
94110 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจและองค์กรสมาชิกนายจ้าง 3 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจและองค์กรสมาชิกนายจ้าง
94120 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ 2 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ
94900 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ 2 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ
94993 กิจกรรมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา 1 กิจกรรมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
95100 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร 1 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
95110 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 495 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
95120 การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร 156 การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
95210 การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค 128 การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
95220 การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์สำหรับบ้านและสวน 519 การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์สำหรับบ้านและสวน
95230 การซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง 35 การซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง
95240 การซ่อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 94 การซ่อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
95291 การซ่อมนาฬิกา 12 การซ่อมนาฬิกา
95292 การซ่อมเครื่องแต่งกาย 8 การซ่อมเครื่องแต่งกาย
95293 การซ่อมจักรยานสองล้อ 12 การซ่อมจักรยานสองล้อ
95294 การซ่อมเครื่องดนตรี 3 การซ่อมเครื่องดนตรี
95295 การซ่อมเครื่องกีฬา 8 การซ่อมเครื่องกีฬา
95299 การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น 32 การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
96000 กิจกรรมการบริการอื่นๆส่วนบุคคล 5 กิจกรรมการบริการอื่นๆส่วนบุคคล
96100 การให้บริการด้านสุขภาพยกเว้นกิจกรรมทางด้านกีฬา 2 การให้บริการด้านสุขภาพยกเว้นกิจกรรมทางด้านกีฬา
96101 กิจกรรมสปา 1411 กิจกรรมสปา
96102 กิจกรรมการบริการลดน้ำหนัก 20 กิจกรรมการบริการลดน้ำหนัก
96103 กิจกรรมการแต่งผม 392 กิจกรรมการแต่งผม
96104 กิจกรรมการดูแลความงามแต่งเล็บมือและเล็บเท้า 1255 กิจกรรมการดูแลความงามแต่งเล็บมือและเล็บเท้า
96109 กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น 203 กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
96201 การบริการซักรีด (ยกเว้นโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ) 710 การบริการซักรีด (ยกเว้นโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ)
96202 การซักผ้าโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ 696 การซักผ้าโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
96203 การบริการฟอกและย้อมสี 17 การบริการฟอกและย้อมสี
96301 กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 30 กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
96302 กิจกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยง 132 กิจกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยง
96303 กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ 77 กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ
96304 กิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ 85 กิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร์
96305 กิจกรรมการบริการอาบอบนวดและการบริการอื่นๆที่คล้ายกัน 124 กิจกรรมการบริการอาบอบนวดและการบริการอื่นๆที่คล้ายกัน
96309 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2251 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
97000 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะที่เป็นนายจ้างส่วนบุคคล 9 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะที่เป็นนายจ้างส่วนบุคคล
98100 กิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือนซึ่งไม่สามารถจำแนก กิจกรรมได้อย่างชัดเจน 4 กิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือนซึ่งไม่สามารถจำแนก กิจกรรมได้อย่างชัดเจน
99000 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก 1 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
99009 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น