รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อยกระดับแปลงใหญ่ บ้านโสกนาค 1,000,000 ขอนแก่น เปือยน้อย
2 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อยกระดับแปลงใหญ่ บ้านห้วยแร่ 1,000,000 ขอนแก่น เปือยน้อย
3 เคแอล เจริญสุข 1,000,000 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี
4 เจเจ ศิริฟาร์ม 1,000,000 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี
5 ชัยยันต์ ฟาร์ม 18 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
6 ชาซามาน ไลฟ์สต็อก 5,000,000 นครสวรรค์ หนองบัว
7 ซีพีพี แรนช์ 4,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
8 ซูการ์บีฟ ฟาร์ม 5,000,000 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ
9 ทุ่งลานโยฟาร์ม 1,000,000 พัทลุง ป่าพะยอม
10 ไทย ฮอร์ส ฟาร์ม 2,000,000 เชียงใหม่ พร้าว
11 เนื้อโคขุนกาบเชิง 300,000 สุรินทร์ กาบเชิง
12 บ้านไร่ เอบีเอ็น อะโกร ฟาร์ม 700,000 สงขลา สะเดา
13 บุณฑริกสัตวแพทย์ฟาร์ม 5,000,000 อุบลราชธานี บุณฑริก
14 วรวิสรา 1,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
15 วิสาหกิจโคแม่พันธุ์ 1,000,000 ลำปาง ห้างฉัตร
16 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงโคบ้านลานห้วยเดื่อ 500,000 ตาก เมืองตาก
17 วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อโคขุนคุณภาพบ้านตูม 1,000,000 อุบลราชธานี นาจะหลวย
18 อนุรักษ์กระบือไทยแปลงใหญ่ ต.บ้านค้อ 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
19 ไอเอ็กซ์พี คอนซัลติ้ง (อินเตอร์เนชั่นแนล) 2,000,000 สุรินทร์ รัตนบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ