รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชผักกินหัว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชผักกินหัว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กระเทียมแปลงใหญ่ลิ้นฟ้า 20,000 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย
2 กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมแปลงใหญ่ทุ่งยาว 47,000 แม่ฮ่องสอน ปาย
3 กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมแปลงใหญ่เมืองแปง 30,800 แม่ฮ่องสอน ปาย
4 กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมแปลงใหญ่แม่นาเติง 23,000 แม่ฮ่องสอน ปาย
5 กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมแปลงใหญ่แม่ฮี้ 100,000 แม่ฮ่องสอน ปาย
6 นพดา ซีซันนิ่ง 2,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
7 นิรากานต์ 1,000,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง
8 แปลงใหญ่หอมแดง 100,000 ยโสธร ค้อวัง
9 เวียงเหนือพัฒนาการเกษตร 100,000 แม่ฮ่องสอน ปาย


ข้อมูลผู้ประกอบการ