รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกข้าวเหนียว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกข้าวเหนียว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ก.แก้วฟาร์ม 50,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ
2 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองห้าง (นาแปลงใหญ่ ๓๙๙๓) 70,000 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
3 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านค้อ 100,000 หนองบัวลำภู โนนสัง
4 กลุ่มเกษตรผสมผสานฟาร์มยางโทน 1,000,000 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง
5 กลุ่มเกษตรมันสำปะหลังแปลงใหญ่ อ.หนองพอก 50,000 ร้อยเอ็ด หนองพอก
6 กลุ่มเกษตรสามัคคีดงยางพรพิบูลย์ 500,000 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์
7 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ข้าว บ้านผือ หมู่19 14,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
8 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ต. เมืองไพร 50,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ
9 กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านเพ็ก 10,000 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย
10 กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านหนองหลุบ หมู่ 10 100,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
11 กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านเหล่าแขม 50,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ
12 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ม.3 10 11 ต.เปือย 15,000 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ
13 กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่5 รังแร้ง 14,000 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย
14 กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ดงมะยาง 15,000 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ
15 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวเหนียว ต.โพนสูง 500,000 อุดรธานี ไชยวาน
16 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านท่าโพธิ์ 1,000,000 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง
17 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนากลาง 1,000,000 อุบลราชธานี นาตาล
18 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาคอม 1,000,000 อุบลราชธานี นาตาล
19 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโนนขุมคำ 1,000,000 อุบลราชธานี นาตาล
20 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบก หมู่ 4 1,000,000 อุบลราชธานี นาตาล
21 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองกา 30,000 สุรินทร์ รัตนบุรี
22 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านไหล่ธาตุ 1,000,000 อุบลราชธานี นาตาล
23 กลุ่มนาแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.เมยวดี 50,000 ร้อยเอ็ด เมยวดี
24 กลุ่มนาแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกุดซวย หมู่ที่ 10 100,000 อำนาจเจริญ หัวตะพาน
25 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเหนียวบ้านหัวหนองยาง 500,000 อุดรธานี ไชยวาน
26 กลุ่มแปลงใหญ่อ้อย โคกสว่าง 50,000 ร้อยเอ็ด หนองพอก
27 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย หมู่ที่ 12 ต.ดอนแรด 30,000 สุรินทร์ รัตนบุรี
28 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเขวาน้อย 1,000,000 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง
29 กลุ่มพัฒนาคุณภาพข้าว กข.6 ต.นายูง 500,000 อุดรธานี นายูง
30 กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงใหญ่บ้านหญ้าคา 9 หมู่ 5 3,000,000 นครราชสีมา สีดา
31 กลุ่มยางพาราแปลงใหญ่ คำนาดี 100,000 ร้อยเอ็ด โพนทอง
32 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ บ้านฝั่งเพ 1,000,000 อุบลราชธานี นาจะหลวย
33 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวสร้างปี่ 50,000 ศรีสะเกษ ราษีไศล
34 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านผึ้ง หมู่ 14 1,000,000 ศรีสะเกษ ราษีไศล
35 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมแดงแปลงใหญ่ บ้านสร้างปี่ 30,000 ศรีสะเกษ ราษีไศล
36 กลุ่มวิสาหกิจหอมแดงแปลงใหญ่ไผ่ 50,000 ศรีสะเกษ ราษีไศล
37 การเกษตรดอนแรด (นาแปลงใหญ่) 30,000 สุรินทร์ รัตนบุรี
38 ก้าวใหญ่การเกษตร 1,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
39 เกษตรแปลงใหญ่ข้าวเมืองน้อย 100,000 บุรีรัมย์ นาโพธิ์
40 เกษตรแปลงใหญ่น้อยสะแกกวน 100,000 บุรีรัมย์ โนนดินแดง
41 เกษตรแปลงใหญ่บ้านโคกตูม 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
42 เกษตรแปลงใหญ่บ้านบุปราสาท 100,000 บุรีรัมย์ บ้านด่าน
43 เกษตรแปลงใหญ่บ้านอนามัย 100,000 บุรีรัมย์ แคนดง
44 เกษตรพอเพียงนามน 30,000 อุบลราชธานี ตาลสุม
45 เกษตรพัฒนาต่อยอด เมยวดี 50,000 ร้อยเอ็ด เมยวดี
46 เกษตรสัมพันธุ์ หนองหลวง 50,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ
47 ข้าวงามคำพอุง 1,000,000 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย
48 ข้าวดอนข่า 7,600 ขอนแก่น ชนบท
49 ข้าวแปลงใหญ่ (บ้านธิ) 500,000 ลำพูน บ้านธิ
50 ข้าวรวงทอง ม.2 โนนศิลา 20,000 ขอนแก่น โนนศิลา
51 เขาสวนกวางไรซ์ 16,500 ขอนแก่น เขาสวนกวาง
52 ชุมชนแปลงใหญ่ข้าวหนองอ้ม 100,000 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม
53 ชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังนาดี 100,000 อุบลราชธานี นาเยีย
54 ดอนหันรุ่งเรืองการเกษตร 9,000 ขอนแก่น ชนบท
55 นนลวีร์ ฟาร์ม 5,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
56 นาแปลงใหญ่ ข้าวเหนียวบ้านเพิ่ม 30,000 อุดรธานี นายูง
57 นาแปลงใหญ่ ต.พลับพลา 1,000,000 นครราชสีมา โชคชัย
58 นาแปลงใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ 500,000 นครราชสีมา บัวใหญ่
59 นาแปลงใหญ่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโพนโพธิ์ม.7 1,000,000 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
60 นาแปลงใหญ่เกษตรยั่งยืนบ้านนาคลอง 500,000 กาฬสินธุ์ นาคู
61 นาแปลงใหญ่ข้าว กุง 30,000 ศรีสะเกษ ศิลาลาด
62 นาแปลงใหญ่ข้าว อ.สระใคร 30,000 หนองคาย สระใคร
63 นาแปลงใหญ่ข้าวเขมราฐ 30,000 อุบลราชธานี เขมราฐ
64 นาแปลงใหญ่ข้าวบ้านดงบังใต้ หมู่ 2 50,000 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
65 นาแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองสิม 40,000 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
66 นาแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองหิน 25,000 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
67 นาแปลงใหญ่ข้าวพันธุ์ดีบ้านวังคก2 20,000 อุบลราชธานี สำโรง
68 นาแปลงใหญ่ข้าวพันธุ์ดีสว่างศรีสมบัติ 30,000 อุบลราชธานี สำโรง
69 นาแปลงใหญ่ทุ่งโสน ต.ท่าอ่าง 1,000,000 นครราชสีมา โชคชัย
70 นาแปลงใหญ่นาเกษม รุ่งเรือง 50,000 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม
71 นาแปลงใหญ่โนนกลาง64 20,000 อุบลราชธานี สำโรง
72 นาแปลงใหญ่บ้านกวางดีด 1,000,000 อุบลราชธานี นาจะหลวย
73 นาแปลงใหญ่บ้านคุ้ม 40,000 อุบลราชธานี สำโรง
74 นาแปลงใหญ่บ้านจันลา 15,000 อุบลราชธานี น้ำยืน
75 นาแปลงใหญ่บ้านไทรน้อย 5,000 ศรีสะเกษ ขุนหาญ
76 นาแปลงใหญ่บ้านเมืองยาง 1,000,000 นครราชสีมา เมืองยาง
77 นาแปลงใหญ่บ้านไร่อ้อยพัฒนา 1,000,000 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
78 นาแปลงใหญ่บ้านสระบาน 30,000 ศรีสะเกษ ขุขันธ์
79 นาแปลงใหญ่บ้านหนองผือ 500,000 อุดรธานี หนองหาน
80 นาแปลงใหญ่โปร่งเจริญ 150,000 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร
81 นาแปลงใหญ่ผลิตภัณฑ์ข้าวนาดี 100,000 อุบลราชธานี นาเยีย
82 นาแปลงใหญ่พิกุลทอง ต.ท่าอ่าง 1,000,000 นครราชสีมา โชคชัย
83 นาแปลงใหญ่ฟ้าเลื่อม 1,000,000 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ
84 นาแปลงใหญ่ยางกระเดา 40,000 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
85 นาแปลงใหญ่วังคก1 40,000 อุบลราชธานี สำโรง
86 นาแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะแบงม.6 1,000,000 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
87 นาแปลงใหญ่หนองขอน 35,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
88 นาแปลงใหญ่หนองขี้เหล็กบุ่งเบา 1,000,000 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ
89 นาแปลงใหญ่หนองม่วงส้ม 1,000,000 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ
90 นาแปลงใหญ่หนองหว้า9 20,000 อุบลราชธานี สำโรง
91 นาแปลงใหญ่หัวนาชีโหล่น 1,000,000 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ
92 นาแปลงใหญ่อาวอยหมู่ 13 20,000 ศรีสะเกษ ขุขันธ์
93 นาแปลงใหญ่อูบมุง2 20,000 อุบลราชธานี สำโรง
94 นาหนองทุ่มการเกษตร 4,100 ขอนแก่น ชนบท
95 โนนงามแปลงใหญ่รุ่งระวีพันธุ์ข้าว 10,000 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง
96 บัวงามแปลงใหญ่รุ่งเรือง 50,000 อุบลราชธานี เดชอุดม
97 บัวเทียมยิ่งเจริญ 25,000 อุบลราชธานี เดชอุดม
98 แปลงใหญ่ ข้าวแชแล 20,000 อุดรธานี กุมภวาปี
99 แปลงใหญ่ข้าว ต.เขาขลุง 10,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
100 แปลงใหญ่ข้าว ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย 1,000,000 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ