ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทุ่งกุลาสมาร์ทฟาร์มเมอร์