ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.แอล.เค คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส